Ochrana osobných údajov

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov firmou Rellox s.r.o.

Spoločnosť Rellox s.r.o., IČO 27140130, so sídlom v Prahe (spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 99306), prehlasuje, že zhromažďuje a spracováva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi EÚ, najmä v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

Všetky osobné údaje sú spracované zákonným a transparentným spôsobom a sú vyžadované len primerané, relevantné a nevyhnutné údaje vo vzťahu k účelu spracovania.

I. PREČO RELLOX ZHROMAŽĎUJE A SPRACOVÁVA OSOBNÉ ÚDAJE (OÚ)?

Spoločnosť Rellox s.r.o. zhromažďuje a spracováva OÚ v súvislosti s predmetom podnikania, čím sa rozumie najmä sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností v zahraničí a poskytovanie súvisiacich služieb. Rellox je oprávnený/povinný spracovávať OÚ z nasledujúcich dôvodov:

  • spracovanie je nevyhnutné pre plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je subjekt údajov,
  • spracovanie je nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti, ktorá sa na Rellox vzťahuje,
  • spracovanie je nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov Relloxu,
  • subjekt údajov udelil súhlas so spracovaním svojich OÚ pre jeden alebo viac konkrétnych účelov.

II. ROZSAH SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s činnosťou spoločnosti Rellox (ďalej aj "Rellox") a vzhľadom k účelu spracovania OÚ, kategóriu dotknutých OÚ, kategóriu prijímateľov OÚ a k dobe spracovania OÚ, rozlišuje Rellox nižšie špecifikované osoby/subjekty údajov, ktorých osobné údaje sú spoločnosťou Rellox zhromažďované a ďalej spracovávané. Ku každému subjektu údajov Rellox uvádza relevantné informácie z hľadiska spracovania osobných údajov.

II.I. Klient Zmluvná strana

Klientom "Zmluvná Strana" sa rozumie osoba, ktorá prostredníctvom Relloxu realizovala, realizuje, či sa chystá realizovať obchodný prípad, napr. kúpa alebo predaj nehnuteľnosti.

Viac informácií o spracovaní OÚ Klienta Zmluvná Strana

II.II. Klient Záujemca

Klientom "Záujemca" sa rozumie osoba, ktorá prejavila záujem prostredníctvom Relloxu realizovať obchodný prípad, napr. kúpa alebo predaj nehnuteľnosti. Spravidla sa jedná o osoby, ktoré hľadajú/dopytujú viac informácií o nehnuteľnostiach, podmienkach transakcie a o službách firmy Rellox. Tiež sa jedná o osoby, ktoré dopytujú u Relloxu sprostredkovanie prehliadky nehnuteľnosti a sprostredkovanie jednania s budúcou zmluvnou protistranou.

Viac informácií o spracovaní OÚ Záujemca

II.III. Odberateľ e-mailového newsletteru

"Odberateľom" e-mailového newsletteru sa rozumie osoba, ktorá sa aktívne prihlásila k odberu e-mailového newsletteru spoločnosti Rellox.

Plné znenie súhlasu s odberom newsletteru a so spracovaním osobných údajov nájdete TU.

Viac informácií o spracovaní OÚ Odberateľa e-mailového newsletteru

II.IV. Návštevník webových stránok spoločnosti Rellox

Spoločnosť Rellox na svojich webových stránkach nezhromažďuje žiadne osobné údaje, okrem krátkych textových súborov vytváraných webovým serverom, tzv. cookies. Viac informácií o cookies nájdete v sekcii Právne ustanovenia. Osobné údaje poskytované subjektom údajov prostredníctvom webových dopytových a kontaktných formulárov sú z hľadiska ochrany a spracovania OÚ riešené TU.

II.V. Zamestnanci, spolupracovníci, uchádzači o zamestnanie

Zamestnanci sú osoby, ktoré vykonávajú pre Rellox činnosť na základe pracovnoprávneho vzťahu (pracovný pomer, dohoda).

Spolupracovníkmi sú osoby, ktoré pre Rellox vykonávajú činnosť na základe iného právneho vzťahu, napr. na základe zmluvy o vytvorení autorského diela a pod.

Uchádzači o zamestnanie sú osoby, ktoré poskytli Relloxu svoje OÚ pre účely vyhodnotenia vhodnosti pre pracovnú pozíciu v Relloxu.

Viac informácií o spracovaní OÚ Zamestnancov, spolupracovníkov, uchádzačov o zamestnanie

III. SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správcom OÚ je spoločnosť Rellox s.r.o., IČO 27140130, so sídlom v Prahe, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 99306.

IV. BEZPEČNOSŤ A NAKLADANIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI

Rellox zhromažďuje a spracováva informácie a dokumenty obsahujúce OÚ v listinnej a elektronickej podobe. Prístup k OÚ majú výhradne osoby poverené, Rellox nakladá s osobnými údajmi tak, aby bolo zaistené zabezpečenie OÚ pred neoprávneným či protiprávnym spracovaním a pred stratou, zničením a poškodením.

Spoločnosť Rellox prijala internú bezpečnostnú smernicu a smernicu o ochrane osobných údajov. Účelom smernice o ochrane OÚ je definovať a aktualizovať pravidlá spracovania OÚ v spoločnosti podľa čl. 32 GDPR a upraviť práva dotknutej osoby na prístup k osobným údajom v zmysle článku 15 GDPR a ohlasovania prípadov porušenia zabezpečenia OÚ v zmysle článkov 33 a 34 GDPR.

V. SPRACOVATELIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje spracováva priamo Správca (spoločnosť Rellox). Správca môže spracovaním OÚ poveriť iný subjekt, napr. poskytovateľa IT služieb, advokátske kancelárie, účtovníka a pod. Správca si vyberá takých spracovateľov a dojednáva s nimi také podmienky, aby bola zabezpečená ochrana práv subjektu údajov. Správca sa prizvaním spracovateľa nezbavuje zodpovednosti za spracovanie OÚ.

VI. ODOVZDÁVANIE OÚ DO ZAHRANIČIA

V rámci členských štátov EÚ a EHP nemôže byť voľný pohyb OÚ obmedzovaný.

VII. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ SPRÁVCU A PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

Subjekt údajov (osoba, ktorej OÚ firma Rellox zhromažďuje a spracováva) má právo na to byť správcom informovaný o spracovaní svojich osobných údajov. Subjekty údajov majú právo na:

a) právo na prístup k osobným údajom;
b) právo na opravu;
c) právo na výmaz ("právo byť zabudnutý");
d) právo na obmedzenie spracovania údajov;
e) právo namietať proti spracovaniu; a
f) právo podať sťažnosť na spracovanie osobných údajov.

Právo na prístup znamená, že si subjekt údajov môže požiadať o potvrdenie od správcu, či osobné údaje, ktoré sa týkajú subjektu, sú alebo nie sú spracovávané, a ak sú, potom na aké účely, v akom rozsahu, komu sú sprístupnené, ako dlho budú spracovávané, či má subjekt právo na opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania či vzniesť námietku, odkiaľ správca osobné údaje získal a či dochádza na základe spracovania OÚ k automatickému rozhodovaniu, vrátane prípadného profilovania. Dotknutá osoba má právo získať kópiu svojich OÚ, pričom prvé poskytnutie je bezplatné, za ďalšie poskytnutie potom môže správca požadovať primeranú úhradu administratívnych nákladov.

Právo na opravu znamená, že subjekt údajov môže kedykoľvek požiadať správcu o opravu či doplnenie OÚ, ak by boli nepresné a neúplné.

Právo na výmaz znamená, že správca musí vymazať OÚ ak (i) už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (ii) spracovanie je protiprávne, (iii) subjekt údajov vznesie námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie, alebo (iv) to ukladá správcovi zákonná povinnosť.

Právo na obmedzenie spracovania znamená, že kým správca nevyrieši akékoľvek sporné otázky ohľadom spracovania OÚ subjektu údajov, musí správca obmedziť spracovanie OÚ subjektu údajov tak, že tieto môže mať iba uložené a prípadne ich môže použiť z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov.

Právo na vznesenie námietky znamená, že subjekt údajov môže namietať proti spracovaniu OÚ, ktoré správca spracováva na účely priameho marketingu alebo z dôvodu oprávneného záujmu. Ak subjekt vznesie námietku proti spracovaniu na účely priameho marketingu, nebudú už OÚ subjektu údajov pre tieto účely spracovávané.

Všetky práva môže subjekt údajov uplatniť tak, že kontaktuje firmu Rellox na e-mailovej adrese info@rellox.sk.

Tieto zásady spracovania a ochrany osobných údajov firmou Rellox s.r.o. sú účinné od 25. mája 2018.

Chcem dostávať ponuky a novinky o (zahraničných) realitách zadarmo priamo na môj e-mail:

Hot tips | Máme pre Vás pripravených viac než 6000 nehnuteľností z celého sveta Kompletná ponuka

Chcem dostávať ponuky a novinky o (zahraničných) realitách zadarmo priamo na môj e-mail: