Nové možnosti financovania kúpy nehnuteľnosti v Chorvátsku

V súvislosti so vstupom Chorvátska do Európskej únie dňa 1. júla 2013 sa uvoľnili aj podmienky pre financovanie kúpy nehnuteľnosti v Chorvátsku . Najmä zahraničné banky v Chorvátsku začínajú poskytovať cudzím občanom hypotéky so zástavou vo forme kupovanej nehnuteľnosti v Chorvátsku.

Minimálna výška hypotéky činí 15.000 eur. Maximálna suma, ktorú si možno od chorvátskej banky požičať je 250.000 eur. Úver môže dosahovať len 50 % z kúpnej ceny nehnuteľnosti. Doba splácania je stanovená na 3 až 20 rokov. Banka si štandardne účtuje administratívne poplatky 1 % z výšky úverovanej čiastky. Sú vyžadované otvorené a aktívne účty v chorvátskej banke: domáce (chorvátska kuna HRK) a účet pre transakcie v cudzej mene.

Úvery sú poskytnuté s doložkou o mene v EUR a vyplatené v HRK na základe strednej sadzby výmenného kurzu veriteľské banky. Mesačné splátky sú hradené v HRK podľa stredného výmenného kurzu danej banky pre EUR ku dňu splátky.

Vzorový príklad hypotekárnych podmienok k 1. júlu 2013

  Úroková sazba  Skutočná (efektívna)
úroková sadzba***
Mesačná anuita v EUR Celková čiastka (EUR)
splatná klientom


12M EURIBOR* + 6,20 p.b.** = 6,729 %

          
            7,08 %

        
            759,12

       
         183 188,38 


* 12-mesačná ( 12M ) sadzba EURIBOR je k 1. júlu 2013 0,529. Hodnota dvanásťmesačných sadzieb EURIBOR je v súlade so Zmluvou o úvere vytvorená vždy raz ročne použitím sadzby zverejnenej na stránke REUTER 's dva pracovné dni pred začiatkom každého úročného obdobia.
** P.b. = Percentuálny bod
*** Skutočná (efektívna) úroková sadzba, výška anuity a celková čiastka splatná klientom boli spočítané podľa uvedených podmienok, výška úveru 100 000,00 eur, plán splácania úveru na 240 mesiacov, poplatok 1 %, k dňu 1. júla2013.

Požadovaná dokumentácia k úveru

  • Fotokópia identifikačných preukazov alebo pasov s ohláseným pobytom na území Chorvátskej republiky, tj pas pre nerezidentov.
  • Potvrdenie o chorvátskom daňovom čísle (OIB).
  • Vyplnený formulár žiadosti o úver u všetkých účastníkov úveru, ktorých spoľahlivosť bola zhodnotená.
  • Podpísané vyhlásenie na účely spracovania osobných údajov.
  • Podpísané vyhlásenie o súhlase so získavaním a spracovaním údajov z úverovej správy HROK (Chorvátsky register úverových záväzkov) pre všetkých účastníkov úveru , ktorých spoľahlivosť bola zhodnotená.
  • Originál posledných troch výplatných pások mzdy alebo dôchodku (alebo overená kópia).
  • Potvrdenie zamestnávateľa týkajúce sa zamestnaneckého stavu a mesačného príjmu žiadateľa o úver.

Dodatočná dokumentácia

  • Originál výpisu z katastra nehnuteľností, nie starší ako 30 dní od dátumu vydania.
  • Odhad ceny nehnuteľnosti, pokiaľ nejde o novovybudovanú nehnuteľnosť.
  • Poistná zmluva na zastavenú nehnuteľnosť vinkulovanú v prospech banky.

Kupujúci musí predložiť kúpnu zmluvu overenú notárom. Pre účastníkov úveru , ktorých spoľahlivosť bola posúdená , je maximálny vek v okamihu konečného splatenia úveru stanovený na 70 rokov. Banka si vyhradzuje právo individuálneho posúdenia obchodného prípadu a podľa svojho vlastného uváženia požadovať dodatočné dokumentácie a nástroje pre zabezpečenie úveru.

Zdroj: Rellox, Erste Bank (Chorvatsko)

Chcem dostávať ponuky a novinky o (zahraničných) realitách zadarmo priamo na môj e-mail:

Hot tips | Máme pre Vás pripravených viac než 6000 nehnuteľností z celého sveta Kompletná ponuka

Chcem dostávať ponuky a novinky o (zahraničných) realitách zadarmo priamo na môj e-mail: