Informácie o spracovaní OÚ Záujemca

Klientom "Záujemca" sa rozumie osoba, ktorá prejavila záujem prostredníctvom Relloxu realizovať obchodný prípad, napr. kúpa alebo predaj nehnuteľnosti. Spravidla sa jedná o osoby, ktoré hľadajú/dopytujú viac informácií o nehnuteľnostiach, podmienkach transakcie a o službách firmy Rellox. Tiež sa jedná o osoby, ktoré dopytujú u Relloxu sprostredkovanie prehliadky nehnuteľnosti a sprostredkovanie jednania s budúcou zmluvnou protistranou.

Účel spracovania OÚ Záujemca:

 • Spracovanie obchodných ponúk ich zasielanie Záujemcovi
 • Príprava informačných podkladov k nehnuteľnosti, realitnému trhu, podmienkam transakcie a pod.
 • Zaistenie a organizácia osobných prehliadok nehnuteľnosti
 • Sprostredkovanie kontaktu s budúcou zmluvnou protistranou alebo ich zástupcom
 • Sprostredkovanie kontaktu s ďalšími osobami, ktoré sú podstatné pre rozhodnutie Záujemcu o prípadnej budúcej realizácii obchodného prípadu (napr. advokát, daňový poradca a pod.)
 • Ďalšie činnosti najmä na základe aktívneho požiadavku Záujemcu

Kategória dotknutých OÚ

 • Meno a priezvisko
 • Kontaktné tel. číslo
 • Kontaktná e-mailová adresa

Pozn.: V niektorých prípadoch, keď Záujemca prejaví záujem o prehliadku nehnuteľnosti alebo osobné stretnutie so zástupcom budúcej zmluvnej protistrany, požaduje firma Rellox od Klienta Záujemcu podpis tzv. Záujmového listu, ktorý špecifikuje čas, miesto a podmienky prehliadky, resp. schôdzky. Súčasťou záujmového listu sú nasledovné OÚ subjektu údajov:

 • Meno a priezvisko
 • Dátum narodenia
 • Trvalé bydlisko
 • Kontaktná adresa
 • Kontaktné tel. číslo
 • Kontaktná e-mailová adresa

Kategórie príjemcov OÚ:

 • Zamestnanci a osoby poverené Správcom OÚ, ktorí OÚ potrebujú k naplneniu účelu spracovania
 • Obchodný partner spoločnosti Rellox, napr. predávajúci/kupujúci nehnuteľnosti, resp. zástupca strany predávajúceho/kupujúceho a pod.
 • Spoločnosť organizujúca prenájom predmetnej nehnuteľnosti
 • Advokátska kancelária
 • Notár
 • Daňový poradca
 • Hypotekárny poradca
 • Poskytovatelia IT služieb
 • Prípadne ďalšie osoby relevantné pre účely spracovania OÚ

Doba spracovania OÚ

Rellox je oprávnený poskytnuté osobné údaje Záujemcu spracovávať po dobu, kedy je možné predpokladať záujem Záujemcu o spoluprácu so spoločnosťou Rellox. Táto doba je stanovená na 10 rokov odo dňa prejavenia záujmu o spoluprácu zo strany Záujemcu.

V prípade Záujemcu, ktorý prostredníctvom Relloxu absolvoval (osobne či menovaným zástupcom) prehliadku nehnuteľnosti alebo osobnú schôdzku so zástupcom potenciálnej zmluvnej protistrany, je doba spracovania OÚ stanovená na dobu 10 rokov od dátumu prehliadky, resp. schôdzky.

Konkrétnym dátumom výmazu OÚ z databázy firmy Rellox sa rozumie 24. máj roka nasledujúceho po uplynutí 10 rokov od vyššie špecifikovaného dňa.

Chcem dostávať ponuky a novinky o (zahraničných) realitách zadarmo priamo na môj e-mail:

Hot tips | Máme pre Vás pripravených viac než 6000 nehnuteľností z celého sveta Kompletná ponuka

Chcem dostávať ponuky a novinky o (zahraničných) realitách zadarmo priamo na môj e-mail: